Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår
 • Generelt
  Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Dataspesialisten AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
  Salgsbetingelsene og annen informasjon på Dataspesialisten AS er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.
  For å kunne handle med kort/kreditt på dataspesialisten AS må du ha fylt 18 år. Du kan få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge.
  Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
  Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 • Definisjon av parter
  Selger er: Dataspesialisten AS, Bensebrugate 11, 0476 oslo,  salg@dataspesialisten.no,
  telefon: 22 22 76 50 telefaks: 22 22 76 49, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
  Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
 • Bestillings- og avtaleprosess
  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
  Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.
 • Opplysninger gitt i nettbutikken 
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
  Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 • Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
 • Betaling
  Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom forhåndsbetaling på en av våre butikker, bank- eller kredittkort, eller ved kjøpsfinansiering.
  Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
  Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.
  Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
 • Levering og forsinkelse
  Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
  Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
 • Undersøkelse av produktene
  Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 • Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
  Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

  Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web. Support og retur

  Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin kundekonto. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen. (F.eks. antistatisk beskyttelse Support og retur eller retur direkte til produsent Support og retur)

  Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)
  • Kreve erstatning  

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til Dataspesialisten AS ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, 30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Dataspesialisten AS, betaler ikke Dataspesialisten AS disse utgiftene.

 • Garanti
  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 • Angrerett
  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den, dvs. uåpnet og i  original emballasje.
  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
  Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

  Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter, mobiltelefoner som har blitt slått på med simkort  og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt.
  Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak
  datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster."
 • Personopplysninger
  Våre kunder er opptatt av at Dataspesialisten AS håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
  Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på kontosidene.
  Kortnummer oppbevares ikke av Dataspesialisten AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
  Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.
  Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
  Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake; denne kan slettes ved å logge ut fra kontoen din.
  Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på kontosidene. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden.
  Kunder som har handlet i løpet av de siste to år kan bli tilsendt Dataspesialisten AS-katalogen i posten når denne utgis.
  Dataspesialisten AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
  Dataspesialisten AS ASA ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

  Innrapportering av kringkastingsavgiften
  Ved salg av utstyr som inneholder en fjernsynsmottaker (TV, Satellitt tuner, PC med tv kort og lignende) innrapporteres kjøpers navn, adresse samt kjøpsdato til NRK.
 • Salgspant
  Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
  Dataspesialisten AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

 • Priser og levering

  • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
  • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
  • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
  • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
  • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
  • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Dataspesialisten AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Dataspesialisten AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
 • Kundens plikter

  • Den som er registrert som kunde hos Dataspesialisten AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Dataspesialisten AS eller Dataspesialisten AS samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Dataspesialisten AS side.
 • Ekstraordinære forhold

  • Dataspesialisten AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Dataspesialisten AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Dataspesialisten AS kontroll, og som Dataspesialisten AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
  • Dataspesialisten AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Dataspesialisten AS side.
  • Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
 • Endring i vilkårene

  • Dataspesialisten AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
 • Force majeur

  • Er Dataspesialisten AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Dataspesialisten AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 • Forbehold

  • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende
  • 1GB tilsvarer 1.000.000.000 bytes når det gjelder harddisk kapasitet

    

 • Copyright

  • Alt innhold på disse nettsidene er Dataspesialisten AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Dataspesialisten AS.

    

 

 

 

Copyright © 2024 Dataspesialisten AS